Xét công nhận Sáng kiến cấp trường

Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt Sáng kiến các cấp, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp.

 

Tổng số sáng kiến dự thi: 12

1. Kết quả: Đạt 11 Sáng kiến:

- Giải A: 5 giải.

- Giải B: 2 giải.

- Giải C: 4 giải. 

2. Số Sáng kiến chọn dự thi cấp huyện năm học 2017-2018: 5 Sáng kiến.

Bài viết liên quan